منو آکاردئونی

نمایش جشنواره فیلم رشد در مدرسه پند

ادبیات داستانی یا به تعبیر رایج آن "قصّه گویی وقصّه نویسی"،پیشینه ای به قدمت تاریخ حیات آدمی دارد.بشرازهمان آغازکه پای براین عرصه نهاد به تفسیرو تاویل حقایق پیرامون خویش پرداخت ودراینرهگذر از تخیّلخود نیز مددگرفت،این گونه بودکه نخستین قصّه ،زاده شد.بشر اوّلیه ذهن ساده ولی خیال پردازی داشته است.از این رو به تمامی اشیا و وقایع پیرامون خود،جنبه ای نمادین واسرارآمیز می بخشد واز همین جا بود که نخستین افسانه ها پدید آمدند.

کودکان در مراحل رشدخود،عطشی سیری ناپذیر برای آموختن علوم در وجود خود دارندکه باید به طریق علمی وپسندیده آن ها را سیراب نمود.

یکی از این راه ها،که به دست شریف ترین انسان ها که معلّمان عزیز هستند ارائه می گردد،آموزش قصّه نویسی به دانش آموزان در قالب اهداف کتب درسی می باشداز آن جا که این طرح در بهبود سواد خواندن دانش آموزان نقش به سزایی را ایفا نموده است،امسال نیز برآن شدیم که معلمّان عزیز این مهارت را در دانش آموزان خود رشد وتوسعه دهند.

به عبارتی انتقال مهارت کسب شده از معلّمان به دانش آموزان در جهت تقویّت تفکّرخلّلاق وپرورش قوای ذهنی دانش آموزان صورت می گیرد.

ضرورت اجرای طرح:

برای بسیاری از کودکان،مدرسه اوّلین مکانی است که آن ها را با خواندن موادّ مکتوب،آشنا می کند،مسلماً وظیفه ی مدارس،آموزش هدفمندی است که متناسب هر مقطع سنّی وهرپایه ی تحصیلی بوده وکودکان ونوجوانان را هماهنگ با اموخته هایی که از طریق آموزش مفاهیم درسی کسب شده است،بنابر علائق خود در کتاب های درسی وغیردرسی تشویق نمایند،تا درک مفاهیم درسی آن ها تعمیق اید.معلّمان خلّاق ،می توانند با شناخت واقع بینانه ی نیازهای کودکان ونوجوانان آنان را کمک نمایند،تا با خلق آثار ارزشمندی در زمینه های گوناگون آنان را حمایت کنند،وحاصل تلاش های مستمر وهماهنگ آنان سبب بالندگی نسل نو جویی شود که اندیشه می کند،می کاود،می خواند ومی پرسد تا به فرهنگ وادبیّات خود ببالد وفرهنگ غنی خود را پاس دارد.

اهداف طرح:

1-افزایش خلاقیت های ذهنی وتقویت مهارت های نوشتاری دانش آموزان

2-تحلیل مفاهیم درسی از طریق قصه نویس دانش آموزان

3-درونی شدن ارزش های اخلاقی واجتماعی در دانش آموزان

4-کشف وپرورش استعدادهای هنری دانش آموزان در زمینه نویسندگی وقصه نویسی آنان

5-آموزش به دانش آموزان علاقمندوحمایت از آنان در مراحل انجام کار

6-گسترش وترویج فرهنگ مطالعه کتاب های قصه ی مخصوص کودکان (درسی وغیر درسی)با توجه به گنجینه هایلغات هر گروه سنی

7-رشد وتکوین شخصیت دانش آموزان از طریق قصّه نویسی وقصّه گویی

8-استفاده از موضوعات واگرا جهت ایجاد حس نوشتن با کمک تصویر سازی ذهنی دانش آموزان

مراحل اجرای طرح:

گردآوری فعالیت های دانش آموزان وداوری در مدارس(پایان هفته ی دوم بهمن)

تقدیر از دانش آموزان برگزیده ومعلمان راهنمای آنان در مدارس(پایان هفته ی سوم بهمن)

ارسال 6اثربرتر(از هر پایه یک اثر)به منطقه (هفته سوم بهمن)

ارسال 6اثر برتر منطقه(از هر پایه یک اثر)به اداره کل

تقدیر از دانش آموزان ومعلمان راهنمای آنان در منطق(اسفند ماه)

انتخاب آثار برتر وبرگزاری همایش وتقدیر از منتخبین استانی(اردیبهشت ماه)

ضوابط اختصاصی ارسال آثار:

آثار حداکثردر5الی 10صفحه جهت پایه های چهارم تا ششم و 1تا 2 صفحه جهت پایه های اوّل 2تا 5 صفحه پایه های دوم وسوم باشد.(زمینه کار می تواند کاغذ یا پارچه باشد.)

قصه می تواند به صورت فردی یا گروهی باشد.

در صورت گروهی بودن ،گروه حداکثر می تواند سه نفره باشدویک نفر به عنوان مسئول گروه مشخّص گردد ونوع کار هریک از اعضا نیز قید شود.

قصّه ها دست نویس بوده وتوسط دانش آموز نوشته شده باشد.

فعالیت موردنظر دانش آموزان پایه های اول دوم وسوم:

داستان نیمه تمام زیر را کامل کنید:

دانش آموزان پایه اول:حسنی یک توپ قشنگ قرمز به نام قلقلی داشت یک روز صبح وقتی با توپ خود بازی می کرد یک دفعه توپش گم شد اوهرچه دنبالش گشت ،آن را پیدا نکرد اما قلقلی گم نشده بود ،او دلش می خواست.......

دانش آموزان پایه دوم:درباغ زیبایی کنار مادر نشسته بودم که یک کلاغ زیرک از روی دیوار پرید وبا خنده گفت....:

دانش آموزان پایه سوم:وقتی باغبان پیردرباغ را باز کرد از تعّجب خشکش زد.....

فعالیت موردنظر دانش آموزان پایه های چهارم،پنجم وششم 

قصّه نویس بر اساس اهداف کتب درسی می باشد.